Нас барсны бүртгэл

2022-11-13


Элчин сайдын яам нь Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу дараах баримт бичгийг үндэслэн нас барсныг бүртгэж, нас барсны гэрчилгээ олгоно.
 
  1.  Иргэний үнэмлэх
  2. Төрсний гэрчилгээ
  3. Нас барсан тухай цагдаа эсвэл эмнэлгийн магадлагаа, нас барсныг зарласан тухай шүүхийн шийдвэр, нас барсан шалтгааны талаар гарсан шүүх эмнэлгийн дүгнэлт. (Орчуулга)
  4. Үйлчилгээний хураамж шилжүүлсэн баримт (Үйлчилгээний хураамж цэснээс харна уу)